กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนทุนให้แก่โรงเรียน เพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ นำมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเมื่อ มีผลผลิตเหลือ สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อนำมาเป็นทุนอื่น ๆ ต่อไป