วัตถุประสงค์ของมูลนิธิจุฑาศิลป์

  • เพื่อการสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมการศึกษา โดยบริจาคทุนการศึกษาหรือวัสดุอุปกรณ์การศึกษา
  • เพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณภัยอื่น
  • เพื่อสนับสนุนส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู ดูแลบำรุงรักษา ศิลปวัฒนธรรมไทย
  • เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆ